Datapolitik

Vestegnens Privatskole Skole er etableret på følgende adresse:

Kirkevej 4 

2620 Taastrup

 

1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Vi kan kontaktes på telefonnummer: 4332 4400 samt på e-mailadresse: [email protected]

Skolens CVR. nr. er 61942718
 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine og dit barns personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af lov om friskoler og private grundskoler mv. og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud. 

Vi indhenter også personoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, fordi lovgivningen kræver det, og vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til den kontrakt, som vi har med disse.
 

3. Kategori af personoplysninger

Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse konkret samtykke hertil.
 

4. Modtagere eller kategori af modtagere

Som udgangspunkt er det alene skolen, der anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvilke konkrete personoplysninger, der anvendes, og hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om de elever, som læreren er klasselærer for. 

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi efter reglerne er forpligtet. 

Skolen bruger dog også eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data (se link til

vores databehandlere nederst på siden). Disse eksterne parter overholder gældende lovgivning og behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

 

5. Opbevaring af personoplysninger

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt oplysninger om elever og forældre, 1 år efter eleven har forladt skolen. Eneste undtagelse er elevernes prøvebevis, som skolen har pligt til at opbevare ”til evig tid”.
 

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Man har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Dette kan gøres ved at kontakte skolen på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.

Vælger man at trække et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af skolens behandling af personoplysningerne på baggrund af det tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Vælger man at tilbagetrække et samtykke, har det først virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen. 
 

7. Dine Rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har en registreret person en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

En registreret person har ret til at få indsigt i de oplysninger, skolen behandler samt en række andre oplysninger. Administrationsgebyr for at sende disse oplysninger er kr. 50.
 

Ret til berigtigelse
Man har ret til at få urigtige oplysninger rettet.

Ret til indsigelse
I visse tilfælde har man ret til at gøre indsigelse mod skolens ellers lovlige behandling af personoplysninger. Der kan gøres indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.
 

Ret til at transmittere

Man har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
Man kan læse mere om rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 

8. Klage til Datatilsynet

Man har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis man er utilfreds med den måde, som skolen behandler personoplysninger på. Man kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

____________________________________________________________________________________

Skolens databehandleraftaler:

 • Google Classroom
 • Odense Skolefoto
 • Lindhardt og Ringhof forlag A/S
 • U-COM A/S
 • Dansk Skoleidræt
 • Contera – IT i undervisningen (E-mat)
 • STIL (Styrelsen for IT og læring)
 • Karakternet
 • Komit (skolens styresystem)
 • Wizkids
 • Itslearning
 • IST (IT systemer til skoler)
 • Gyldendal
 • MV-Nordic
 • Dansklærerforeningen A/S