Vedtægter

Gældende Vedtægter for Vestegnens Privatskole vedtaget på generalforsamlingen i april 2006 og tilrettet og godkendt af Undervisningsministeriet i november 2008 kan læses nedenfor.

Ordinære generalforsamling afholdes ultimo april.

Kandidater til bestyrelsesposter meddeler deres kandidatur til bestyrelsen, skolelederen eller på selve generalforsamlingen. Hvis man er forhindret i at møde op, kan man meddele sit kandidatur i forvejen til skolebestyrelsen. Man er velkommen til at kontakte bestyrelsesformanden forud for generalforsamlingen. Formanden oplyser gerne om arbejdet i bestyrelsen.

Er der flere kandidater, end der er poster, er der kampvalg. I sådant tilfælde gives alle kandidater mulighed for at præsentere sig selv. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne. Alle er meget velkomne til at deltage i bestyrelsesarbejdet, og forældre til nye elever på skolen opfordres til at opstille – der er gode muligheder for at blive valgt. Bestyrelsen kan kontaktes gennem skolen.

Vedtægter for Vestegnens Privatskole

Hjemsted og status

§1 Stk. 1. Vestegnens Privatskole er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Kirkevej 4, Høje-Taastrup Kommune, oprettet ved stiftende generalforsamling 22. april 1980. Stk. 2. Skolen har CVR- nr.: 61 94 27 18

Institutionens formål er at drive en uafhængig privat grundskole med eventuel 10. klasse, efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v. 

§ 1 Stk. 1. Skolen skal give en undervisning, som mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 2. • Skolens formål er at udvikle hele mennesker, der kan håndtere de udfordringer, der ligger i det moderne samfund. • Vestegnens Privatskole lægger vægt på kvalitet, kreativitet og et højt fagligt niveau gennem hele skoleforløbet. Undervisningen er prøve- og erhvervsrettet i overbygningen. • Skolen/Undervisningen skal gennem oplevelser, udfordringer, forståelse for fællesskab og samarbejde og respekt for hinanden give de kulturelle og sociale kompetencer som er væsentlige for udviklingen af det hele menneske.

Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre. Stk. 4. Skolen er uden religiøst eller politisk tilhørsforhold.

 

Skolens bestyrelse og leder

§ 3 Stk. 1. Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af de statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2. Skolens leder har over for Bestyrelse, Forældrekreds og Undervisningsministeriet det fulde ansvar for den daglige pædagogiske ledelse af institutionen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår. Omfanget af og begrænsningerne i lederens kompetence og ansvar fastlægges nøje af bestyrelsen i lederens ansættelseskontrakt.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 5 vælges blandt og af forældrene til elever på skolen (forældrekredsen) efter reglerne om valg af tilsynsførende. 2 medlemmer kan vælges af bestyrelsen eller af forældrekredsen efter bestyrelsens beslutning.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år. Hvert år vælges af og blandt forældrekredsen, for et år, et antal suppleanter.

Stk. 5. Forældrekredsen kan ikke på en generalforsamling afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen kan ikke afsættes i funktionsperioden.

Stk. 6. Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 8. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens leder, fællestillidsrepræsentanten samt én af hele personalet valgt medarbejder kan deltage i bestyrelsens møder, med taleret, men uden stemmeret. Skolens ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, såfremt de samtidig er medlem af forældrekredsen. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skoleleder, viceskoleleder eller andre ansatte med plads i bestyrelsen, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for én, flere eller alle de pågældende.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen, bortset fra de tilfælde, hvor der i disse vedtægter er tillagt forældrekredsmødet kompetencer.

Stk. 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formanden vælges af bestyrelsens midte. Der vælges en næstformand, der træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 14. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen jfr. § 5, stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelse om vedtægter for private grundskoler.

Stk. 15. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke mere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, så udpeges eller vælges et nyt bestyrelsesmedlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 16. For bestyrelsen, lederen, den eller de tilsynsførende og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 21, §9 og 10 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom og nedlæggelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er forslaget forkastet og kan evt. genfremsættes

Stk. 18. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 19. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægterne.

Stk. 20. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder ( se dog §6.4) og skolens øvrige faste personale. Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med lederen arbejdsområder og kompetence for lederen. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige faste personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp.

Stk. 21. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af medlemmerne skriver under.

Stk. 22. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen. Stk. 23. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

 

Skolens årsrapport

§4 Stk. 1. Skolens årsrapportsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet årsrapport samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger skolens revisor. Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, årsrapporter og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltnings-loven, kan dog ikke videregives.

 

Forældrekredsen

§5 Stk. 1. Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje. Den der har eleven i pleje kan dog ikke træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

§6 Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt efter gældende regler, og med at skolens samlede undervisningstilbud, ud fra en helhedsvurdering, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.

Stk. 2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

Stk. 3. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Stk. 4. Afskedigelse af skolelederen kan kun ske efter bestyrelsens beslutning og efterfølgende godkendelse på en ordinær generalforsamling.

§7 Stk. 1. Forældrekredsen indkaldes til ordinær generalforsamling, som afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned. Bestyrelsen har ansvaret for at Forældrekredsen indkaldes til generalforsamlingen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger den reviderede og godkendte årsrapport til orientering. 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3 og 4. 6. Valg af suppleanter. 7. Valg af tilsynsførende, herunder funktionsperiode. 8. Spørgsmål og debat med bestyrelsen. 9. Eventuelt.

Stk. 2. Forældrekredsen skal sikres mulighed for at deltage i valget af bestyrelsesmedlemmer og tilsynsførende og bestyrelsen skal sikre at kun medlemmer af forældrekredsen deltager i valg af disse.

Stk. 3. Emner, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 8, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 4. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og – i de år hvor der skal ske valg af tilsynsførende – gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.

Stk. 5. Valg af min. 5 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og valg af tilsynsførende kan kun ske ved afstemning blandt personer fra forældrekredsen. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 6. Der kan stemmes ved fuldmagt, for så vidt angår valg af bestyrelsesmedlemmer og tilsynsførende. Fuldmagt kan gives til den person man deler forældremyndighed med ved valg af bestyrelsesmedlemmer og tilsynsførende.

Stk.7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 8. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i generalforsamlingen og i givet fald hvilke personer.

Stk. 9. Skolens ansatte har møderet dog uden stemmeret. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlingen.

Stk. 10. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten og formanden.

Stk. 11. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af generalforsamlingen ønsker det.

Stk. 12. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.

Stk. 13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen, skolens leder eller 30 medlemmer af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

Stk. 14. Ordinær generalforsamling kan, iht.§6 stk. 4, alene efter bestyrelsens indstilling, bekræfte afskedigelse af skolens leder. Lederen har taleret på dette møde.

 

Skolens drift

§8 Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen. Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

Tegningsret

§9 Stk. 1. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk.

4. Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

Ændring af skolens vedtægt

§ 10 Stk. 1. Bestyrelsen træffer beslutning om vedtægtsændringer. Bestyrelsen skal forud høre generalforsamlingen om ændringerne og bestyrelsen kan derefter beslutte vedtægtsændringer med 2/3 flertal.

Stk. 2. Skolens vedtægter samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet, for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

 

Nedlæggelse af skolen

§ 11 Stk. 1. I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse.

Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer bestyrelsen beslutning om skolens nedlæggelse efter forudgående høring på en generalforsamling. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, skal den nedlægges.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten.

Foranstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 11. april 2005, tilrettet efter Undervisningsministeriets anvisninger og atter vedtaget med de nødvendige rettelser på generalforsamling d. 27.4.2006. Vedtægterne forudsætter Undervisningsministeriets godkendelse.

Bestyrelsen – dato og underskrift: 8. oktober 2008

Nils Henrik Faber, formand Taastrup Hovedgade15 2630 Taastrup

Poul Hansen, næstformand Kingosvej 6A 2630 Taastrup

Vibeke Iversen, sekretær Klovtoftegade 15 2630 Taastrup

Lars Hededal Søndertoften 62 2630 Taastrup

Lars Hansen Hvedstrupvej 18 Herringløse 4000 Roskilde