Ordensregler

Ordensregler

Ordensregler på Vestegnens Privatskole
Visse spilleregler er nødvendige for at gøre det rart og sikkert for alle at være på skolen.

Opførsel: Grundlaget for ordensreglerne er den respekt og hensynsfuldhed, man skal udvise overfor hinanden, overfor skolen som helhed og overfor skolens renommé hos naboer, rejsende og handlende. Vi forventer, at eleverne udviser en optræden, der er forenelig med, hvad der naturlig må forlanges på en uddannelsesinstitution. Derfor er mobning under ingen omstændigheder accepteret. Derfor er det heller ikke tilladt at slås, have sneboldkampe, lave glidebaner, løbe på gange og trapper, spille fodbold uden for boldburet, tage farligt legetøj med og forsætligt eller ved grov uagtsomhed ødelægge skolens inventar. Skateboards er at betragte som farligt legetøj og må ikke medbringes. Rulleskøjter må ikke anvendes indendørs og mellem skolens afdelinger. Elevatoren må ikke benyttes af eleverne. Skolen er snus-, damp- og røgfri. Tyggegummi er ikke tilladt.

Skolegang: Eleverne skal møde rettidigt og velforberedte til undervisningen. Fra 6. klasse medbringer elever på eget ansvar bærbar pc. Frihed fra undervisning gives kun ekstraordinært og kun, hvor forholdene taler for det. Frihed udover en uge gives normalt ikke. Skolen anerkender forældreønske om én fridag foranlediget af elevens egen eller klassens fælles gennemførelse af Blå Mandag. Skolens arrangementer såsom lejrskoler, hytteture, udlandsrejser, skolefester, udflugter og ekskursioner og lignende indgår som en naturlig og obligatorisk del af undervisningen.

Dagligdagen: Medbring ikke værdigenstande. Skolen påtager sig intet ansvar for personlige effekter, værdigenstande, computere og tøj. Dette gælder også i svømmehal og i idrætshallerne. Udleverede bøger og materialer skal behandles med omhu og skal tilbageleveres i samme stand, som de er udleveret bortset fra almindeligt slid. Bøger skal være indbundet. Forældre gøres ansvarlige for ødelagte og bortkomne bøger.
Mobiltelefoner skal, med mindre de anvendes i undervisningen, afleveres og være slukkede i skoletiden. 
Alle klasser rydder op efter sig. Skifter man klasse i løbet af dagen, ryddes der op, inden man forlader lokalet. Læreren påser, at dette sker. Det er tilladt at drikke vand i timerne, såfremt det sker uden ulempe for undervisningen.

Frikvarterer: Der er to afdelinger på Vestegnens Privatskole med hver sine frikvartersregler: På Kirkevej 4 er alle børn ude i frikvartererne, medmindre vejret foranlediger gårdvagten til at erklære indeordning. Eleverne spiser i klasserne fra 11.35 – 11.50 og er i gården resten af spisefrikvarteret. Eleverne må ikke gå ind fra frikvartererne og om morgenen, før gårdvagten meddeler ”time”. Eleverne må ikke forlade skolens område uden en lærers ledsagelse. Konflikter i frikvartererne løses af gårdvagterne og eleverne og meddeles efterfølgende til relevante lærere.

I Olympia har eleverne fra 7.-9. klasse lov til at forlade skolens område i frikvartererne. Når 6.-9. klasse har timer på Kirkevej gælder reglerne for Kirkevej. De 5 minutters pause i dobbeltlektionerne er ikke frikvarter, men en indlagt pause til lærerskift. Eleverne må ikke forlade klassen. Toiletbesøg kan tillades. Frikvartersreglerne kan ændres efter behov. 6. kl. må blive i Olympia i frikvartererne, benytte den ”lille gård”, eller de må uden ledsagelse gå over i skolegården på Kirkevej 4.

Påklædning
Vestegnens Privatskole tager afstand fra påklædning med racistiske udtryk, nedsættende symboler eller budskaber.

Skolen har ikke en egentlig dresscode, men henstiller til, at man har almindeligt tøj på i skoletiden.
Skolens ledelse har altid det sidste ord hvis der er uenighed eller tvivl.
Vi bærer ikke kasketter, huer, hætter og lignende indendørs.

Overtrædelser: Overtrædelser af ordensreglerne kan medføre sanktioner efter skolelederens anvisning, herunder hjemsendelse i kortere tid, erstatningstimer og inddragelse af privilegier. Ved grove overtrædelser, gentagne overtrædelser, samt besiddelse af eller påvirkning af spiritus eller andre rusmidler forbeholder skolen sig ret til øjeblikkelig bortvisning. Ordensregler gælder også til og fra skole.