Antimobbestrategi

Vestegnens Privatskole - antimobbestrategi.


Som det fremgår entydigt af skolens ordensregler, accepteres mobning ikke. Det er vores grundlæggende selvforståelse, at vi på VP har en skolekultur, der i sig selv er et værn mod mobning. Dette er dog ikke nødvendigvis det samme som, at der ikke kan forekomme eksempler på, at elever enten bliver eller føler, at de bliver mobbet. Nedenstående er i denne sammenhæng tænkt som en støtte til at forebygge, at mobning opstår og en orientering om indfaldsvinkler og forslag til håndtering af forløb, hvor mobning indgår.

På VP gennemføres løbende alderssvarende forløb med fokus på menneskets personlige dannelse. Skolens kultur er baseret på gode borgerlige dyder som anstændighed, ordentlighed, saglighed og ordholdenhed, og der rettes derfor dagligt – eller med kortere eller længere mellemrum – opmærksomhed på skolens faglige, kulturelle, digitale og personlige dannelsesaspekter.

 

Det er vigtigt, at der afklares og skelnes mellem mobning og drillerier:

 

 • Drilleri er få, uplanlagte handlinger
 • Grovere drilleri er planlagte handlinger, som gentages få gange
 • Mobning er, når en person gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for bevidst negative handlinger fra en eller flere personer.

 

Ved negative handlinger – uanset digitale eller analoge - kan der være tale om:

 

 • Sårende ord og udtryk/bagtalelser
 • Social udelukkelse
 • Handlinger uden ord (grimasser, gestik og negativt kropssprog).
 • Handlinger ledsaget af ord, trusler eller hån, diverse digitale sociale medier.
 • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark osv.
 • Ødelæggelse af ejendele

 

Hvis børn eller forældre fornemmer, at mobning finder sted, kontaktes klasselæreren/skolen.

 

Hvordan opdager man mobning?

 

Det må forventes, at åbenlys mobning registreres hurtigt af læreren og/eller pædagogen. I andre tilfælde kan problemet opdages efter en henvendelse fra kammerater eller forældre.
Elevens omgivelser bør under alle omstændigheder være opmærksomme på ændringer i elevens adfærd.

 

Den mobbede kan reagere ved:

 

 • at blive passiv og trække sig ud af fællesskabet – i skolen eller ifm fritidsinteresser.
 • at udvise symptomer på mavesmerter eller hovedpine m.m.
 • at søge megen voksenkontakt, blive ”klæbende”.
 • at gå tilbage i udviklingstrin, blive ”pjevset”.
 • at udvise ringe selvtillid.
 • at komme ud af balance/humørsvingninger.
 • at vise ulyst ved at komme i skole, evt. forsømme dage eller timer.
 • ændringer i det faglige niveau.
 • at udvise frygt for skolevejen.
 • at græde sig i søvn eller have mareridt.
 • at blive indelukket.

 

Hvad skal hjemmet gøre ved mistanke om mobning?

 

 • Lytte til barnet og anerkend problemet uden at drage forhastede konklusioner. Husk, at der er altid er flere parter involveret. Vis barnet, at I er der for at hjælpe, og at I tager barnets udsagn alvorligt. 
 • Spørg ind til det oplevede og dan jer et overblik. Hvordan oplever barnet episoderne? Hvem er involveret – hvor, hvordan og hvor ofte? Hvordan reagerer barnet i situationerne?
 • Kontakt klasselærer/skolen, hvis I mener, at mobning finder sted. Drøft situationen med klasselærer og/eller med SFO.

 

 

Hvad skal ansatte på VP gøre ved mistanke om mobning?

 

 1. Klasselæreren er altid en central person. Det er derfor vigtigt, at kollegers/forældres bekymringer deles med klasselæreren. Klasselærer orienterer skolens leder om sin viden og bekymringer, hvorefter der aftales en konkret handleplan for afklaring og andre tiltag. VP skal sikre, at Børnekonventionens artikel 12 respekteres. I artiklen står der blandt andet: Barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.
 2. Ved akut opståede situationer danner klasselærer og skolens leder sig så hurtigt som muligt et overblik ved at søge information hos relevante faglærere, elever, forældre eller andre. Også eksterne samarbejdsparter som for eksempel SSP, PPR, Taastrup Lokalpoliti og Danmarks Private Skoler, der vurderes at kunne rådgive og fremme indsigten i problemstillingen, kan inddrages.
 3. Det er vigtigt, at der hurtigt afsættes god tid til et grundigt afklaringsforløb.
 4. VP udarbejder, afhængigt af begivenhedernes karakter og omfang, en konkret handleplan, som derefter træder i kraft. Handleplanen skal sikre, at de involverede har fælles fokus og fælles bevidsthed om ”den nærmeste fremtid”. Relevante ansatte skal kende til planens indhold.
 5. Konkret mobning kan medføre hjemsendelse af mobberen/mobberne efter afgørelse af skolens leder.
 6. Klasselærer og leder aftaler opfølgning og status på forløbet. Forældre og andre inddrages i relevant omfang.
 7. Det er afgørende for et positivt resultat, at forældre, elever og ansatte har tillid til, at VP agerer i overensstemmelse med sit værdigrundlag.

Revideret og vedtaget af bestyrelsen på Vestegnens Privatskole 2019.