Faglighed på VP

Faglighed1

Tidligere ville vi have betegnet og omtalt Vestegnens Privatskole som en boglig skole. I dag omtaler vi os selv som en faglig skole, men det betyder selvsagt ikke, at vi ikke inddrager bøger i undervisningen. Der inddrages bare så mange andre medier end den trykte tekst eller det trykte billede. Naturligvis.

Fagligheden på Vestegnens Privatskole kommer til udtryk på flere niveauer: i valget af undervisningsmaterialer og i valget af måden, vi vælger at arbejde med materialerne på. Et vellykket samspil mellem det enkelte fags pensum, det enkelte fags materialer, lærerens mål og formål med et forløb, den konkrete pædagogik/organisering samt elevens/elevernes aldersvarende engagement i undervisningen er fem væsentlige forudsætninger for realisering af den gode undervisning. Det ideal forsøger vi på forskellige niveauer at realisere hver eneste dag.

Konkret forudsætter realiseringen af den ideelle målsætning, at både ansatte og elever er trygge i deres daglige liv på Vestegnens Privatskole. At alle ved, at de er set, anerkendt og respekteret for deres forskellige bidrag til fællesskabet. For eleverne i den lille gruppe i klassen, i klassen som helhed, men også i relationen til elever fra andre klasser, som man kender af private grunde, eller fordi man har arbejdet sammen i forskellige forløb i en featureuge, en oktoberuge, i idræt eller på en Grøn Dag. Måske har flere klasser været på lejrskole sammen. Eller også er man bare faldet i snak i skolegården, i SFO, eller fordi der også var andre blandt skolens ældste elever, der i en pause kunne nå at gå en tur til Selsmosen eller i Netto for at handle. Det sociale er en vigtig forudsætning for et maksimalt fagligt udbytte af undervisningen på Vestegnens Privatskole.

Den digitale faglighed fylder mere, jo længere man er nået i sit skoleforløb. De yngste klassetrin deler to klassesæt Chrome Books, hvorimod alle elever fra 6. klasse selv medbringer deres egen private pc, som anvendes i en ikke uvæsentlig del af skolearbejdet. Fra 6. klasse kan mobiltelefonen bruges konstruktivt i undervisningen. Ellers skal den være slukket, når der er undervisning.

Den fagfaglige faglighed er mangfoldig. Hvert fag sit pensum og sine metoder. De mest overordnede metoder, færdigheder og kompetencer indgår i mange fag. Læsning og skrivning er fortsat far & mor for praktisk taget al undervisning. Men andre teknikker trænger sig på. Billeder – levende og døde. Lyd – en stemme, flere stemmer. Og kombinationen af billeder og lyd. Disse helt grundlæggende vilkår er vi opmærksomme på. Vi har stort fokus på praktisk taget alle fag. Måske er det for nogen en overraskelse, at fagene musik, madkundskab og medborgerskab (fælles fag for religion, historie og samfundsfag fra 7. til 9. klasse) fylder en del på Vestegnens privatskole. Se nærmere i skolens fagplan og vær opmærksom på, at der praktisk taget hvert år oprettes et eller flere frivillige bands bestående af elever fra skolens ældste klasser; og at vi hvert år gennemfører en fantastisk forårskoncert i Kulturhuset Kilden i Brøndbyøster. Fire lærere er dybt optaget af at få etableret faget medborgerskab, og at skolens madkundskabslokale og brugen af det i den grad tåler sammenligning med andre skolers faglokale.

Den pensumfokuserede faglighed bliver suppleret af den problem- eller opgave-med-mange-mulige-svar-orienterede måde at arbejde fagligt på. Særligt den sidste forudsætter en kreativitet, der stille og roligt er kommet/kommer til at fylde mere og mere i grundskolen – og altså også på Vestegnens Privatskole. Det er rigtig godt, og det er en organisering, som flere og flere elever for alvor har fået øjnene op for. I bedste fald ser og oplever de fordelen ved at kunne kombinere de forskellige krav til de forskellige dele af et mangfoldigt faglighedsbegreb; paratviden, færdigheder, analoge og digitale kulturteknikker – fuldendt med en personlig velbegrundet holdning til det hele; sådan kan den aldrig afsluttede dannelse af sig selv som menneske praktiseres og realiseres på rigtig mange forskellige niveauer og med rigtig mange forskellige forudsætninger. Til sidst - og bare for at der ikke skal være tvivl: Gennemsnittet af elevernes eksamensresultater på Vestegnens Privatskole ligger typisk pænt over det forventede gennemsnit målt ud fra forældregruppens socio/økonomiske niveau.

Tryghed, faglighed og evaluering.

Forud for optagelse på Vestegnens Privatskole gennemfører vi samtaler med forældre og elever og betinger os en efterfølgende såkaldt prøveperiode for bedst muligt at sikre, at skole, elever og forældre har truffet den rigtige beslutning - er vi enige om, at Vestegnens Privatskole er det rigtige skolevalg? I forbindelse med oprettelse af ny 7. klasse gennemfører vi desuden ”opgaveeftermiddage”, inden begge parter endeligt beslutter en optagelse.
Skolekulturen på Vestegnens Privatskole er i sig selv en løbende evaluering af, hvordan det går ”den enkelte”. Det skal rettes ind, korrigeres, roses, motiveres, opfordres, anerkendes i et utal af situationer og på baggrund af et utal af forløb, der altid i et eller andet omfang tager sit udgangs punkt i en eller flere relationer. Dette er hverdagens mangfoldighed af evalueringer.

Noget andet er de mere formelle forløb, hvor vi tester, går til prøver eller til eksamen. På skolens yngste klassetrin gennemføres årligt forskellige læse- og regneprøver. I løbet af skolegangen gennemfører Vestegnens Privatskole årligt diverse test, fagprøver og termins- og årsprøver. Prøverne er naturligvis alderssvarende og tjener flere formål. Eleverne skal

• kunne repetere en stofmængde
• disponere sit arbejde
• selvstændigt, alene eller i mindre grupper arbejde struktureret
• mestre diverse faglige færdigheder
• demonstrere forskellige faglige kompetencer
• dokumentere overblik og kreativitet
• kunne arbejde med flere forskellige fags forståelser af problemer
• opleve glæden ved at kunne indfri egne og andres forventninger
• generelt vænne sig til at ”gå til eksamen”.

På Vestegnens Privatskole gennemfører vi i 7., 8. og 9. klasse ét skriftligt terminsprøveforløb - 3 til 5 dage i perioden fra november til februar. For 7. og 8. klasse gennemfører vi et skriftligt og et mundtligt årsprøveforløb i slutningen af skoleåret. 9. klasse afslutter skoleforløbet med at gennemføre Folkeskolens Afgangseksamen.

På Vestegnens Privatskole er 9. klassernes eksamensgennemsnit typisk højere end forventet – vurderet ud fra det af forældregruppens socio-økonomiske niveau forventede, hvilket med mere hverdagsagtige ord betyder, at skolens fællesskab af elever, forældre og ansatte i det daglige ”leverer varen” og klarer sig bedre, end økonomer og sociologer på forhånd havde regnet med og forventet. Vestegnens Privatskole er en social og faglig stolt skole – faglig som ovenfor beskrevet. Social som det fremgår af teksten om tryghed. .